HAMAR SP.J. 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 7 e-mail: biuro@hamar.com.pl
Tel.: (+48 58) 663 73 53, 663 75 25, 663 77 17 Fax: (+48 58) 663 77 19
TECHNIKI ZAMOCOWAŃ

Unia Europejsla

P.H. Hamar Sp. J. B. i H. Grzesiak realizuje projekt pn: „Promocja oferty produktowej Hamar poprzez uczestnictwo w programie branży budowy i wykańczanie budowli na rynkach zagranicznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży budowy i wykańczanie budowli, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą. W ramach realizacji Programu firma Hamar planuje udział w działaniach promocyjnych na wybranych rynkach perspektywicznych w Europie Centralnej i Wschodniej tj. Serbia i Ukraina oraz na Bliskim Wschodzie tj. Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy Hamar na rynkach zagranicznych. Dzięki realizacji zaplanowanym w projekcie działaniom możliwy będzie wzrost przychodów przedsiębiorstwa oraz nawiązanie nowych kontaktów na rynkach zagranicznych.

Celem projektu jest skuteczna promocja Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym wprowadzenie produktów na rynki perspektywiczne, zwiększenie rozpoznawalności marki, sprzedaż eksportowa produktów stanowiących przedmiot projektu oraz wzrost eksportu ogółem.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03.-22-0151/20

Okres realizacji projektu od 01.09.2020 r. do 30.04.2023 r.

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 476 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 357 300,00 PLN