Polityka Prywatności P.H. HAMAR Sp.j. B. i H. Grzesiak z siedzibą w Gdyni

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie wszystkich użytkowników korzystających ze strony internetowej P.H. HAMAR Sp.j. B. i H. Grzesiak z siedzibą w Gdyni zwanej dalej „Stroną” o zasadach działania strony oraz zasadach przetwarzania danych osobowych użytkowników, które to dane przetwarzane są w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest P.H. HAMAR Sp.j. B. i H. Grzesiak z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 7 zwane w dalszej części niniejszego dokumentu „Administratorem”. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz funkcjonowania strony internetowej można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
1. Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy (obsługi zamówienia) lub podjęcia działań przed jej zawarciem polegających na:
a) przygotowaniu i przedstawieniu oferty,
b) zawarciu umowy,
c) rozpatrzeniu przesłanego CV w przypadku prowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko;
2. Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody w celu prowadzenia marketingu Administratora oraz w zakresie danych przekazywanych w CV wobec danych wykraczających poza dane, które potencjalny pracodawca może zbierać w ramach przepisów prawa, a także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji;
3. Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jakim jest realizacja obowiązków podatkowych, księgowych czy kadrowych;
4. Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
a) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Przetwarzanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów P.H. HAMAR Sp.j. B. i H. Grzesiak z siedzibą w Gdyni uwzględniającej preferencje użytkowników Strony,
b) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Stronie, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad użytkownikami Strony oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
c) dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością Administratora w tym obsługa reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy,
d) obsługi mediów społecznościowych w tym obsługa komentarzy, tworzenie grup odbiorców,
e) obsługi korespondencji,
f) zapewnienia funkcjonowania YouTube oraz wtyczek do portali społecznościowych.

3. Rodzaj danych przetwarzanych przez Administratora

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Administrator może przetwarzać takie dane jak:
1. Dane zbierane w ramach formularza kontaktowego oraz wiadomości e-mail:
a) Firma,
b) Numer NIP,
c) REGON,
d) Imię i nazwisko,
e) Adres,
f) Telefon,
g) adres e-mail,
h) inne dane przekazane w formularzu kontaktowym oraz wiadomościach mailowych,
i) numer rachunku bankowego,
j) szczegóły zamówienia.
2. Dane zbierane od potencjalnych kandydatów do pracy:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy,
d) wykształcenie,
e) kwalifikacje zawodowe,
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
g) inne dane dobrowolnie przekazane przez kandydata do pracy.
3. Dane zbierane od osób odwiedzających stronę internetową:
a) Adres IP,
b) Przybliżona lokalizacja,
c) Ruchy na stronie.

4. Czas przechowywania danych osobowych

a) Dane dotyczące złożonych zamówień będą przechowywane przez czas realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, w tym roszczeń związanych z rękojmią oraz gwarancją. Dokumentacja księgowa i rachunkowa dotycząca złożonych zamówień będzie przechowywana przez czas wymagany przepisami prawa.
b) Dane potencjalnych kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone. W przypadku, w którym dana osoba wyraziła zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres dwóch lat od momentu złożenia CV. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
c) Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska przetwarzane w ramach dodanego komentarza na profilach firmy prowadzonych w ramach portali społecznościowych będą przechowywane do czasu ich usunięcia przez Administratora lub przez użytkownika Strony. Komentarze mogą być w każdej chwili przez Ciebie zmodyfikowane lub usunięte.
d) Dane zebrane w ramach prowadzonej korespondencji będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń względem Administratora.
e) W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych na stronie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Jednocześnie informujemy, że odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
f) W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli osoba, której dane są przetwarzane zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem, jedynie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celów, w tym m.in.:
- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony;
- hostingodawca, na którego serwerze Administrator przechowuje dane;
- podmiot, z pomocą którego Administrator prowadzi pocztę elektroniczną;
- podmiot dostarczający Administratorowi oprogramowanie księgowe, kadrowo-płacowe;
- biuro rachunkowe, które przetwarza w imieniu Administratora dane osobowe klientów firmy.
Podmioty, którym Administrator przekazuje dane, przetwarzają je wyłącznie na jego polecenie i zgodnie z jego wytycznymi. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, jak na przykład pełnomocnikom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, urzędom skarbowym, zakładowi ubezpieczeń społecznych, oraz innym podmiotom, organom i instytucjom uprawnionym do ich pozyskania.

6. Udostępnianie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom, których funkcjonowanie skupia się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktualnie Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom, których siedziby zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, w zakresie i w granicach przewidzianych w RODO przysługuje Państwu:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
2. Prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;
3. Prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator może dane przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub Państwa Członkowskiego. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
5. Prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna;
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 21 RODO. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7. Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) - wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody;
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o przesłanie do Administratora wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Hutnicza 7, 81-061 Gdynia.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami prawa (w szczególności prawa pracy, przepisami rachunkowymi i podatkowymi) jest wymogiem ustawowym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania (np. dla przygotowania i przedstawienia Państwu naszej oferty czy zawarcia z Państwem Umowy).

9. Zasady wykorzystywanie na stronie internetowej plików cookies

Administrator w ramach prowadzonej strony internetowej wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu (telefonie, tablecie) użytkownika Strony, w czasie, w którym użytkownik odwiedza różne strony WWW w sieci, w tym również stronę internetową Administratora.
Pliki cookies mogą być odczytywane przez system Administratora (własne pliki cookies) lub systemy podmiotów trzecich (pliki cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie. Trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.
Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, jednakże dane osobowe, które Administrator przechowuje na temat użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i z nich uzyskiwanymi.
Administrator korzysta z plików cookies wyłącznie na podstawie zgody użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na rzecz użytkownika usługi drogą elektroniczną. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie Administratora wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem o zgodę na możliwość korzystania przez Administratora z plików cookies.
Wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie niektórych funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony.
Ustawieniami plików cookies można też decydować w ramach swojej przeglądarki internetowej. Można zablokować wszystkie lub wybrane pliki cookies lub też blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Istnieje także możliwość korzystania w określonej przeglądarce z trybu prywatnego zwanego w niektórych przeglądarkach trybem incognito lub in private. Z trybu tego można skorzystać, jeśli użytkownik nie chce, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie prywatnym są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
- Tymczasowe - które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
- Stałe - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki, przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookies:
- Niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
- Funkcjonalne - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu.
- Analityczne - służące do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
- Wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
- Reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
- Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.

W ramach strony internetowej funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
- YouTube - na stronach Administratora osadzane są widgety YouTube pozwalające odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio ze stron Administratora.
Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności w oparciu o informacje udostępniane przez YouTube, co oznacza, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na urządzeniu użytkownika, a co za tym idzie Google nie gromadzi żadnych informacji na temat użytkownika, dopóki nie odtworzy on nagrania.
Gdy użytkownik odtwarza nagranie, YouTube zapisuje na urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzono nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli użytkownik strony nie posiada konta Google lub nie jest akurat zalogowany. Jeśli użytkownik zalogował się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Administratora. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, zostały opisane w polityce prywatności Google.
- Wtyczki społecznościowe – na stronie internetowej Administratora używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak np. Instagram.
Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, przeglądarka użytkownika przesyła do Administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach.
- Google Analytics – na stronie internetowej Administratora używane są usługi Google Analytics, które analizują i raportują Administratorowi sposób korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników. Usługi Google Analytics dostarczają Administratorowi informacji i statystyk, które pomagają mu zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z jego strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury, zawartości i pomaga zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej.

Na stronie Administratora wyświetlają się treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak YouTube czy Google. Aby obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą Administrator nie ma kontroli. Jeżeli użytkownik nie obejrzy tego rodzaju treści, na jego urządzeniu nie zainstalują się pliki cookie osób trzecich. Podmioty zewnętrzne na stronie Administratora to:
- YouTube
- Mapy Google
- Google Analytics
- Google
Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie.

10. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności strony spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług oferowanych na stronie.

P.H. HAMAR Sp.j. B. i H. Grzesiak
81-061 Gdynia ul. Hutnicza 7, Poland
  • TEL.          +48 58 663 73 53

  • TEL.          +48 58 663 75 25

  • FAX           +48 58 663 77 19

  • E-MAIL     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane rejestrowe:
NIP 585 00 05 736
REGON 190293799
KRS 0000005355
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy