HAMAR SP.J. 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 7 e-mail: biuro@hamar.com.pl
Tel.: (+48 58) 663 73 53, 663 75 25, 663 77 17 Fax: (+48 58) 663 77 19
TECHNIKI ZAMOCOWAŃ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne warunki sprzedaży z dnia 01 stycznia 2023 roku obowiązujące w P.H. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 7 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005355, NIP 5850005736, REGON 190293799.

§1

Definicje

1. Sprzedający – P.H. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 7, KRS 0000005355, NIP 5850005736, REGON 190293799 .
2. Kupujący – każdy podmiot, z wyłączeniem konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 roku (Dz. Ustaw nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), który podejmuje współpracę ze Sprzedającym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
3. Termin płatności – termin, po upływie którego należność za Towar staje się wymagalna
4. Towar – rzeczy ruchome, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
5. Zamówienie – oferta zakupu Towarów złożona przez Kupującego w formie co najmniej dokumentowej, dostarczona osobiście, listownie, faksem lub pocztą elektroniczną
6. Umowa – oznacza umowę współpracy, sprzedaży, dostawy lub inna umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w formie pisemnej lub elektronicznej, a dotyczącą Towarów oferowanych przez Sprzedającego.
7. Potwierdzenie – składane w formie co najmniej dokumentowej oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu, zawierające określenie co najmniej ceny Towaru, sumarycznej wartości zamówionego Towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
8. OWS - ogólne warunki sprzedaży.
9. Dni Robocze – oznaczają każdy dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
10. Sposób formalny - dokonanie czynności w sposób oficjalny na piśmie, za pośrednictwem listu poleconego lub poczty elektronicznej.
11. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne i nagłe, któremu (przy zachowaniu należytej staranności Stron) nie można zapobiec oraz którego nie można przewidzieć (co obejmuje również niskie prawdopodobieństwo możliwości jego zapobieżenia lub przewidzenia), uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie Umowy w całości lub w części. Do zdarzeń określanych mianem Siły wyższej zalicza się w szczególności zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, pożaru, strajku, zamieszki, działań zbrojnych, embarga, ograniczeń energetycznych, działań władzy państwowej i pandemii.
12. Kod EAN- Europejski Kod Towarowy- kod kreskowy ciągły, numeryczny, modularny, samosprawdzalny z dodatkową cyfrą kontrolną.
13. Warunki Incoterms (International Commercial Terms) - międzynarodowe warunki sprzedaży wprowadzone przez Międzynarodową Izbę Handlu opisujące 11 podstawowych reguł handlowych.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest P.H. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak z siedzibą w ul. Hutnicza 7, 81-061 Gdynia wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000005355, NIP 585 00 05 736, REGON 190293799, (zwany dalej: „Sprzedającym”).
2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego, w tym również umów zawieranych na skutek pisemnego lub elektronicznego zamówienia, składanego przez przedsiębiorcę, który dokonuje zakupu.
3. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną Umowy jest przedsiębiorca
w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (zwany dalej : „Kupującym”)
4. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki Umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
5. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione pomiędzy stronami Umowy i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.
6. Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Niniejsze OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem Umowy w formie pisemnej w siedzibie P.H. Hamar Sp. J. B. i H. Grzesiak oraz na stronie internetowej www.hamar.com.pl
8. W przypadku, w którym Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym akceptację OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich przyjęcie dla wszystkich pozostałych zamówień i Umów sprzedaży.

 § 3
Zamówienia oraz zapytania ofertowe

1. Zamówienie oraz zapytania ofertowe na produkty Sprzedającego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.hamar.com.pl lub tradycyjną drogą pocztową na adres ul. Hutnicza 7, 81-061 Gdynia.
2. Sprzedający nie przedstawia ofert i nie udziela informacji o cenach drogą telefoniczną.
3. Oferty cenowe sporządzane są na podstawie zapytań klientów w Sposób formalny
4. Ceny przedstawione w cennikach Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i wymagają każdorazowego Potwierdzenia przez Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w cennikach bez udzielania wcześniejszych informacji w tym zakresie.
6. Kod EAN jest podany na etykiecie danego produktu.
7. Dla swej ważności zamówienie oraz przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji wymagają podpisu (w przypadku formy pisemnej) lub wysłania (w przypadku poczty elektronicznej) przez osobę lub osoby upoważnione do składania w imieniu danej osoby oświadczeń woli dotyczących zawarcia Umowy sprzedaży, bez konieczności opatrywania oświadczenia woli bezpiecznym podpisem elektronicznym.
8. W przypadku, gdy składającym zamówienie jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w zamówieniu winna nadto zostać wskazana osoba fizyczna reprezentująca zamawiającego we wszelkich bieżących sprawach wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy sprzedaży, a w szczególności uzupełnienia, ograniczenia, rozszerzenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji Zamówienia, negocjowania cen towarów oraz/lub negocjowania warunków dostaw, dokonywania odbiorów towarów, zgłaszania reklamacji, podpisywania dokumentów, w tym odbioru i podpisywania faktur VAT. W powyższym względzie w przypadku braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w Zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Kupującego w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy sprzedaży.
9. Sprzedający zakłada, iż wszystkie osoby prowadzące z nim korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającej domenę poczty Kupującego lub innych form komunikacji pozwalających na identyfikację Kupującego są pracownikami Kupującego upoważnionymi do składania Zamówień, chyba, że Kupujący przedstawi Sprzedającemu listę pracowników upoważnionych do składania Zamówień.
10. Sprzedający ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części bądź całości ceny należnej z tytułu Zamówienia przez Kupującego.
11. Sprzedający realizuje Zamówienia od wartości netto - 500 złotych.
12. Warunkiem realizacji Zamówienia jest złożenie Sposobem formalnym Zamówienia zawierającego następujące elementy:
a) Pełne dane Kupującego niezbędne do poprawnego wystawienia dokumentów sprzedaży, tj. nazwę Kupującego wraz ze wskazaniem dokładnego adresu, nr NIP oraz REGON;
b) Typ Towaru, jego rozmiar, indeks wg oznaczeń katalogowych Sprzedającego, ilość zgodnie ze sposobem pakowania Towaru przez Sprzedającego;
c) Dokładny adres i termin dostawy lub określenie terminu odbioru własnego z siedziby Sprzedającego.
d) Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru Towaru, a w przypadku przesyłki kurierskiej nr telefonu do osoby upoważnionej do odbioru przesyłki od kuriera, w celu umożliwienia kontaktu kuriera z odbiorcą. W przypadku braku wskazania przez Kupującego osób upoważnionych do podpisywania w imieniu Kupującego dokumentu odbioru przesyłki/dostawy, uważa się , iż każda osoba dorosła, przebywająca pod adresem dostawy wskazanym przez Kupującego, podpisująca dany dokument podczas przekazania zamówionego Towaru jest uważana za przedstawiciela Kupującego.
e) Oświadczenie o zapoznaniu się z polityką dotyczącą ochrony danych osobowych, której treść znajduje się na stronie:
www.hamar.com.pl/politykaprywatności
f) Jeżeli Kupujący posiada status przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest zobowiązany do złożenia formalnego oświadczenia przed dokonaniem zakupu, iż zakupione produkty wykorzysta w celach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej. Treść oświadczenia znajduje się na stronie www.hamar.com.pl w zakładce informacje prawne.
13. Przed złożeniem zamówienia zaleca się skorzystanie z doradztwa technicznego Sprzedającego.
14. Złożenie Zamówienia nie wiąże Sprzedającego, zaś brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji poprzedzone jest jego akceptacją i formalnym Potwierdzeniem.
15. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych elektronicznych systemów wymiany informacji formalne Potwierdzenie zamówienia.
16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z Zamówieniem, jeżeli Zamawiający, najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z zamówieniem, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
17. Ostateczną decyzję o terminie i warunkach dostawy/odbioru Towaru podejmuje Sprzedający w treści Potwierdzenia, chyba, że Sprzedający w całości akceptuje propozycję Kupującego w tym zakresie.
18. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych Kupującego.
19. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną Towaru jest cena wynikająca z Potwierdzenia zamówienia.
20. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

§ 4
Zamówienia z odbiorem własnym

1. We wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 istnieje możliwość zakupu, zapłaty w kasie i odbioru towaru z magazynu poprzez Biuro Obsługi Klienta w siedzibie Sprzedającego przy ul. Hutniczej 7 w Gdyni.
2. Kupujący ma prawo odbioru i transportu zamówionych produktów we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt własny. W momencie przekazania zamówionego Towaru Kupującemu , bądź podmiotowi trzeciemu wyznaczonemu przez Kupującego do ich transportu, odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Towaru przechodzi na Kupującego.

§ 5
Zasady szybkiej realizacji zamówień

1. Zamówienia złożone do godz. 9:00 mogą zostać zrealizowane tego samego dnia wyłącznie po potwierdzeniu przedstawiciela działu sprzedaży. Zamówienia złożone po godz. 9:00 będą zrealizowane w następnym dniu roboczym.
2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po opłaceniu w kasie odpowiedniej należności , wpłacie i zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Sprzedającego lub przestawieniu odpowiedniego potwierdzenia płatności.

§ 6
Terminy i realizacja zamówienia

1. Dostawy na wskazany przez Kupującego adres odbywają się zgodnie z przyjętymi przez strony aktualnymi regułami INCOTERMS.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
3. Zrealizowanie dostawy lub wydanie zamówionego Towaru przy odbiorze własnym, zgodnie z zamówieniem stanowi potwierdzenie wykonania Umowy przez Sprzedającego.
4. Kupujący ma obowiązek zapewnić w miejscu i w terminie dostawy osobę upoważnioną do przyjęcia zamówionego towaru w jego imieniu. Odmowa przyjęcia towaru lub nieobecność osoby upoważnionej jest równoznaczna z obowiązkiem poniesienia przez Kupującego kosztów transportu nieodebranej przesyłki.
5. W momencie doręczenia przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności przewoźnika jej zgodność ze złożonym Zamówieniem. Jeżeli okaże się, że przesyłka jest uszkodzona Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody przy udziale przedstawiciela przewoźnika. Sporządzenie protokołu niezgodności stanowi warunek złożenia reklamacji dotyczącej stwierdzonych wad podczas odbioru Towaru.
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacyjnego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 3 Dni roboczych od dnia odbioru Towaru. Po upływie ww. terminu zgłoszenie reklamacyjne nie będzie rozpatrywane.
7. W przypadku stwierdzenia po odbiorze dostawy lub odbioru własnego wad Towaru niebędących brakami ilościowymi lub wadami widocznymi w dniu odbioru produktów Kupujący jest uprawniony w terminie do 7 Dni roboczych od dnia odbioru towarów, do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu w zakresie wad jakościowych towarów. Po upływie ww. terminu zgłoszenie reklamacyjne nie będzie rozpatrywane.
W przypadku sytuacji opisanych w § 6; punkt 6 – 7 Kupujący obowiązany jest złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące stwierdzonych wad jakościowych powinno zawierać następujące elementy:
a. dokładne dane umożliwiające identyfikację Zamówienia na podstawie których dostarczono reklamowany Towar.
b. dokładną datę odbioru Towaru, którego dotyczy reklamacja
c. podanie powodu zgłoszenia reklamacyjnego
d. przesłanie próbek dostarczonego Towaru objętego zgłoszeniem reklamacyjnym
e. dokumentację fotograficzną uzasadniającą zgłoszone wady, które należy załączyć do reklamacji w tym zdjęcia etykiety z numerem partii reklamowanego Towaru.
9. Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację Kupującego, która zawiera wszystkie informacje według punktu 8, w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej doręczenia Sprzedającemu oraz poinformować Kupującego o wyniku rozpoznania reklamacji. Termin ten ulega wydłużeniu o czas niezbędny do pozyskania przez Sprzedającego od Kupującego próbek reklamowanego Towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku konieczności jej weryfikacji w niezależnych ośrodkach badawczych, przy czym o każdej tego typu sytuacji Kupujący, który złożył reklamację będzie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak poinformowania Kupującego o wyniku rozpoznania reklamacji w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji oznacza odmowę uznania zasadności reklamacji.
10. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Kupującego na adres Sprzedającego bez uprzedniego zgłoszenia Sposobem formalnym reklamacji oraz ustalenia ze Sprzedającym sposobu i terminu wysyłki reklamowanego Towaru , uprawnia Sprzedającego do odmowy przyjęcia wysyłki Towaru i obciążenia Kupującego kosztami wysyłki zwrotnej.
11. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu reklamacji produktów zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności względem podmiotów, na rzecz których Kupujący dokonał zakupu produktów, ewentualnie, którym odsprzedał produkty nabyte od Sprzedającego.
12. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady jakościowej lub ilościowej towaru, Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego towaru do czasu rozpatrzenia roszczenia przez Sprzedającego pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
13. Po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, wygasają wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu wszelkich wad ilościowych i jakościowych Towaru.
14. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie wynikających z wystawionych faktur VAT.
15. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru ponad 7 dni od ustalonego terminu odbioru, Sprzedający obciąży go kosztami magazynowania w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania.
16. Zakupione Towary u Sprzedającego należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych. Towary należy zabezpieczyć przez bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. W przypadku kotew chemicznych należy przestrzegać temperatury przechowywania.
17. Dostarczony Towar, zgodnie ze złożonym przez Kupującego Zamówieniem co do zasady nie podlega zwrotowi chyba, że Sprzedający wyrazi zgodę na zwrot Towaru.
18. Zgoda Sprzedającego na zwrot dotyczy wyłącznie Towaru w oryginalnych
i nieuszkodzonych opakowaniach, w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży.
19. Koszty uzgodnionego zwrotu do magazynu Sprzedającego ponosi Kupujący.

§ 7
Zasady płatności

1. Prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego.
2. Przez zapłatę ceny strony rozumieją:
a) uznanie rachunku bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze;
b) wpłaty w kasie Sprzedającego;
c) zapłatę kurierowi doręczającego przesyłkę za pobraniem.
3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
4. W razie opóźnienia z zapłatą ceny Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych w wysokości maksymalnej, bez konieczności dokonywania ponownych wezwań do zapłaty chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący nie ponosi odpowiedzialności.
5. Jeżeli Kupujący nie dokonuje płatności na rzecz Sprzedającego lub nie wykonuje innych wymagalnych zobowiązań w stosunku do Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania wykonania dostawy i uzależnienia realizacji pozostałych dostaw od dokonania przez Kupującego płatności z góry lub od przedstawienia zabezpieczeń płatności w formie pisemnej zaakceptowanej przez Sprzedającego pod rygorem nieważności. Wstrzymanie się z dostawami przez Sprzedającego z przyczyn wymienionych powyżej nie ma skutków opóźnienia ani zwłoki.

§ 8
Niezależne czynniki zewnętrzne

1. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Umowy na skutek okoliczności, na które nie ma wpływu oraz w wyniku działania Siły wyższej , ma prawo odstąpić w całości lub w części od zawartej Umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od Umowy z przyczyn wymienionych powyżej, Kupującemu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia (kontraktowe, deliktowe).
3. Wystąpienie Siły wyższej nie uchyla obowiązku Kupującego od zapłaty zgodnie z Umową.
4. Po ustaniu Siły wyższej Sprzedający w miarę możliwości dostarczy Kupującemu Towar dotychczas nie dostarczony na skutek Siły wyższej, chyba, że strony postanowiły inaczej.

§ 9
Egzekucja, upadłość, układ Kupującego.

1. Z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego.
2. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego upadłościowego lub układowego skierowanego do majątku Kupującego, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków prawnych. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem prawa własności.

§ 10
Rękojmia za wady

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru zostaje wyłączona.

§ 11
Odpowiedzialność

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Towaru, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury, w ramach której Towary mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Towary mają być połączone.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego, niezależnie od podstawy prawnej tej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do okoliczności zawinionych przez Sprzedającego, a wysokość należnego Kupującemu odszkodowania jest ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego (przy wyłączeniu odpowiedzialności za utracone korzyści), jednak nie może przekroczyć wysokości wartości netto Umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, utracone korzyści, czy też utracone zyski, które mogą by następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za produkty przetworzone, zmodyfikowane lub nieprawidłowo zamontowane przez Kupującego lub osoby trzecie.
4. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca w przygotowanie finalnego doboru Towaru dla Kupującego.

§ 12
Dane osobowe

Sprzedający jest administratorem danych osobowych Kupującego oraz osób działających w imieniu Kupującego przetwarzanych w związku ze składaniem Zamówienia i wykonaniem Umowy sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Sprzedającego, dostępnej pod adresem:
www.hamar.com.pl/politykaprywatności

§ 13
Tajemnica handlowa

Warunki handlowe zaoferowane Kupującemu oraz ceny Towarów stanowią tajemnicę handlową Sprzedającego. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów między Kupującym a Sprzedającym jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umów objętych niniejszymi warunkami strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony.
3. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu wszelkie spory wynikające z Umów objętych niniejszymi warunkami rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
4. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
5. W przypadkach nie uregulowanych w OWS lub Umowie sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejsze OWS stosuje się do Zamówień złożonych od dnia 1.01.2023 r.