HAMAR SP.J. 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 7 e-mail: biuro@hamar.com.pl
Tel.: (+48 58) 663 73 53, 663 75 25, 663 77 17 Fax: (+48 58) 663 77 19
TECHNIKI ZAMOCOWAŃ

Zapytanie ofertowe Hamar Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAKUP USŁUGI

„PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU

W RAMACH PO IG 6.1. ETAP I” dla firmy HAMAR

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1. „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: „Przygotowanie planu rozwoju eksportu na lata 2012-2013”

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-22-118/10

Planowany termin realizacji projektu: od 22.04.2011 r. – 01.08.2011 r.

Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej;
8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.>/p>

W opracowanym Planie rozwoju eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).

Złożona oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • cenę całkowitą netto i brutto,
  • termin ważności oferty,
  • warunki i termin płatności,
  • maksymalny czas opracowania Planu rozwoju eksportu,
  • podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową,
  • informacje na temat ilości wykonanych PRE, wniosków w ramach Działania 6.1 PO IG oraz projektów targowo-wystawienniczych i promocyjnych (Regionalne Programy Operacyjne) wraz ze wskazaniem Zleceniodawców.

Oferta może być przesłana:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pośrednictwem poczty na adres: P.H. HAMAR Sp. j. J. B. i H. Grzesiak, ul. Hutnicza 7, 81-061 Gdynia

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. hamar.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.04.2011 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nie później niż dnia 21.04.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę – z największą ilością punktów − według ustalonych kryteriów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty.

* Kompleksowy wyjazd na targi międzynarodowe – obejmujące organizację podróży służbowej, wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej, obsługę techniczną stoiska, zakup usług w zakresie transportu eksponatów